Výbor

 Od volieb na výročnej členskej schôdzi dňa 7.3.2020 pracuje výbor ZO SZZ v Topoľčiankach v tomto zložení:

Jozef Mašír - predseda
Ing. Jaroslav Hrdlovič - podpredseda
Branislav Kukla - tajomník
Ernestína Šimeková - hospodár
Ján Barutiak
Ján Bielik
Štefan Krajčo
Karol Malý
Marta Siklienková

 

Kontrolná a revízna komisia pracuje v zložení:

Ing. Lucia Partlová - predseda
Adriana Kurilová
Ján Leckeš