Výročná členská schôdza 2018

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Topoľčiankach

V á s

srdečne pozýva na
Výročnú členskú schôdzu, spojenú s oslavou
60. výročia založenia ZO SZZ Topoľčianky, ktorá sa bude konať dňa 10.marca 2018 o 16:00 hod
vo veľkej sále DKS Topoľčianky s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesenia z minulej VČS
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice z VČS
5. Správa o činnosti ZO SZZ v Topoľčiankach za uplynulých 60 rokov
6. Správa o hospodárení ZO SZZ za rok 2017
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie
8. Návrh plánu hlavných úloh ZO SZZ na rok 2018
9. Návrh finančného rozpočtu na rok 2018
10. Odovzdanie ocenení
11. Diskusia
12. Správa mandátovej komisie
13. Návrh na uznesenie z VČS ZO SZZ v Topoľčiankach
14. Záver

Po rokovaní bude podané občerstvenie.

Prineste si členské preukazy na doplnenie členských známok, ktoré si budete môcť zakúpiť pred začiatkom VČS od 15:00 hod.
Členský príspevok na rok 2018 je pre členov ZO SZZ Topoľčianky vo výške 5,00 €.

Miroslav Toman
predseda ZO SZZ Topoľčianky